جلد 41، شماره 1 - ( 2-1396 )                   جلد 41 شماره 1 صفحات 37-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشیار دانشگاه تهران ، ramezankhaniazam@gmail.com
چکیده:   (1334 مشاهده)

سابقه وهدف: هورمونهای تنظیمکننده اشتها نقش مهمی در تعادل انرژی ایفا میکنند. نسفاتین-1 و نوروپپتیدY دو پپتید ضداشتها و اشتهاآور هستند که نقش
مهمی در تعادل انرژی و چاقی ایفا مینمایند میکنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرین استقامتی بر سطوح نسفاتین-1 ،نوروپپتید Y و کورتیزول سرم در
مردان چاق کم تحرک انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی، تعداد 30 نفر از مردان 48 تا 60 سال و با 30≥ BMI انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین استقامتی و کنترل
تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرین استقامتی )دویدن روی تردمیل( با شدت50-75 درصد حداکثر ضربان قلب بود. نمونهگیری خونی قبل و بعد از
12 هفته برای اندازهگیری غلظت نسفاتین-1 ،نوروپپتید Y ،کورتیزول سرم و برخی فاکتورهای التهابی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری
تی زوجی و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها: تحلیلهای آماری نشان دادند بهدنبال انجام 12 هفته تمرین استقامتی کاهش معناداری در سطح کورتیزول مشاهده شد )015/0=p .)کاهشی نیز در
سطوح نسفاتین-1 مشاهده شد که از لحاظ آماری معنادار نبود )060/0=p .)تغییر معناداری نیز در سطح نوروپپتیدY )مشاهده نشد )307/0=p .)کاهش معناداری
در شاخصهای آنتروپومتریک در گروه تمرین مشاهده شد )05/0 < p.)
نتیجهگیری: براساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که 12 هفته تمرین استقامتی، به رغم تأثیر بر کورتیزول، تأثیر معناداری بر سطح نوروپپتیدY و
نسفاتین-1 ندارد.

متن کامل [PDF 541 kb]   (797 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۷