جلد 41، شماره 4 - ( 10-1396 )                   جلد 41 شماره 4 صفحات 275-281 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه فردوسی مشهد ، Kimiaee@um.ac.ir
چکیده:   (4896 مشاهده)

سابقه و هدف: سلامت جسمی یکی از ابعاد اصلی سلامت و بهزیستی است که لازم است با استفاده از ابزار مناسب و مختص آن مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی روان سنجی و تحلیل عاملی پرسش نامه سلامت جسمی (PHQ) در جمعیت ایرانی بود.

مواد و روش: چهارصد و هفده (213 زن و 204 مرد) نفر از جمعیت عمومی که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند به پرسش نامه PHQ و کیفیت زندگی (36SF-) پاسخ دادند. به منظور بررسی پایایی پرسش نامه از روش همسانی درونی استفاده شد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت بررسی روایی ملاکی همزمان، بین نمره حاصل از پرسش نامه PHQ با نمره حاصل از بعد جسمی پرسشنامه کیفیت زندگی ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد و برای بررسی روایی همگرا از بعد روان شناختی پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه PHQ از تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد.

یافته ها: همسانی درونی پرسش نامه PHQ بر حسب ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 61/0 تا 81/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل را برای پرسش نامه PHQ تایید کرد. روایی همگرا پرسش نامه PHQ با بعد روان شناختی 36SF- محاسبه شد و ضریب همبستگی به دست آمده از نظر آماری معنادار بود. روایی ملاکی همزمان همبستگی منفی و معناداری بین پرسش نامه PHQ با بعد جسمانی 36SF- نشان داد.

نتیجه گیری: بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان داد که پرسش نامه PHQ به منظور اندازه گیری سلامت جسمی از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

متن کامل [PDF 1164 kb]   (2600 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱