جلد 43، شماره 4 - ( 9-1398 )                   جلد 43 شماره 4 صفحات 228-233 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه تربیت شهید رجایی ، venus_delfani@yahoo.com
چکیده:   (597 مشاهده)
زمینه‌‌‌و‌هدف: نوسان‌های فاصلهQTc، در حالت استراحت و فعالیت ورزشی با آریتمی‌های بطنی و مرگ ناگهانی قلبی مرتبط است. بنابراین هدف این مطالعه، تعیین تغییرهای شاخص‌های عملکردی قلب و فاصله QTc در مردان فعال و غیرفعال در یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه و ایزوتونیک بود. 
روش تحقیق: این مطالعه تجربی سال 1397 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون انجام شد.20 مرد سالم فعال و غیرفعال داوطلب( n=10)به‌روش تصادفی انتخاب و پروتکل تمرینی h‏and-gripرا با حداکثر انقباض ارادی بیشینه به‌ صورت ایزومتریک با دست‌برتر در حالتFullext آرنج از طریق فشردن دستگیره دینامومتر و به‌مدت30 ثانیه انجام دادند. پس از60 دقیقه استراحت پروتکل ایزوتونیک را  با دست‌برتر در زوایه90درجهFlexآرنج به‌صورت15ست پنج ثانیه‌ای اجرا کردند. میزان تغییرهای فاصله QTcبا استفاده از فرمولBazett برای ضربان قلب اصلاح شد. فشارخون سیستولی و دیاستولی با ‌استفاده از دستگاه فشارسنج جیوه‌ای ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری(P ≤ 0/05)و با استفاده از نرم‌افزار SPSS21تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های آماری نشانگر افزایش معنادار شاخص‌های عملکردی قلب(فشارخون سیستولی(74/6 ±116)، ضربان قلب(81/10± 60/112)، حاصل ضرب مضاعف ضربان – فشار((RPP(31/1± 53/13)) بعد از فعالیت ایزومتریک درآزمودنی‌های فعال و غیرفعال بود اما فاصله QTc(36 ± 3/420) و فاصله  R-R(36/64±20/521 )بعد از فعالیت ایزوتونیک افزایش معناداری داشت. تفاوت معناداری در تغییرهای QTc، ضربان قلب، فاصله R-Rو RPPبین سه‌ مرحله وجود داشت(p<0.05). اما بین متغیر فشارخون‌سیستولی و ‌دیاستولی تفاوت معناداری وجود نداشت. 
‌نتیجه‌گیری: به‌ نظر می‌رسدQTc و فاصله R-Rپس از تمرین‌های ایزوتونیک می‌تواند در غربالگری بیماران قلبی-‌عروقی و ارزیابی وضعیت قلبی-‌عروقی یک فرد یا در پیش‌بینی حوادث قلبی-‌عروقی مفید باشد.
متن کامل [PDF 481 kb]   (289 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۹/۳۰