XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، p.dehghan@sbmu.ac.ir
چکیده:   (302 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه چاقی  دارای روندی فزاینده در اکثر جوامع است که مشکلات و عوارض زیادی به دنبال دارد. با تشخیص دقیق‌تر چاقی شکمی می‌توان اقدام‌های مناسبی را در بیماران در راستای بهبود شرایط آن‌ها و کاهش عوارض ناشی از سندرم متابولیک انجام داد. این مطالعه برای بررسی همبستگی چربی احشایی شکمی توسط سونوگرافی با اندازه‌گیری دور کمر در مکان‌های مختلف در جمعیت بزرگسال انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 155 نفر از جمعیت 20 تا 70 سال بالغان تهران sequential انتخاب شدند و اندازه دور کمر در اندازه گیری درست زیر پایین ترین دنده(Wc1) ، در باریک ترین ناحیه (Wc2) و در نقطه وسط بین پایین دنده ها و ایلیاک کرست (Wc3) اندازه‌گیری وارتباط آن با چربی شکمی توسط سونوگرافی بررسی شد.
یافته‌ها: همبستگی معناداری بین اندازههای دور کمر در هر سه نقطه با میزان چربی احشایی وجود نداشت (r=0.6). بر اساس Wc1 و Wc2 و Wc3 میزان فراوانی سندرم متابولیک به ترتیب 9/22 درصد، 8/21 درصد و 7/25 درصد بود که تفاوت معناداری نداشت (P > 0.05).
نتیجه‌گیری: کارآیی اندازه‌گیری دور کمر در مکان‌های مختلف در جمعیت بزرگسال برای تشخیص چاقی شکمی مشابه بوده و اندازه‌گیری در هر یک از این سه محل قابل انجام است.
واژه‌های کلیدی: چاقی، دور کمر، بالغین
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رادیولوژی
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۱۴