XML English Abstract Print


دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد تبریز ، hosein.taghilou3972@gmail.com
چکیده:   (958 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری کبدچرب غیر الکلی وضعیتی است که در آن تری گلیسیرید در سلول های کبدی افرادی که اصلا سابقه مصرف الکل ندارند، یا الکل به میزان کم استفاده می کنند، تجمع پیدا می کند. هدف از این مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره الکلی دو گیاه خارمریم و بوقناق به صورت تکی و ترکیبی بر روی کبد چرب غیر الکلی در موش های رت نژاد ویستار است.به علت نوآوری بودن و آنتی اکسیدان بالا این دو گیاه انتخاب شدند.
مواد و روش ها : در این مطالعه تجربی مداخله ای آزمایشگاهی 70 سر موش رت نژاد ویستار نربه صورت مساوی و تصادفی به 7 گروه 10 تایی تقسیم شدند، تعداد 10 سر موش به عنوان گروه شاهد منفی در نظر گرفته شد و بقیه موش ها تحت تیمار با یک رژیم غذایی پر چرب قرار داده شده اند،21 روز بعد از شروع تغذیه با رژیم غذایی پر چرب و مبتلا به کبد چرب شروع به درمان با عصاره الکلی خارمریم و بوقناق به مدت 2 ماه به صورت تکی و ترکیبی در دو دوز حداقل 200 و حداکثر 400 میلی گرم به اعضای کیلو گرم شده اند، ودر پایان دوره درمانی سال 1398 جهت برسی میزان ، غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع (  NEFA: Non-esterified fatty acids ) ، بتاهیدروکسی بوتیرات (  BHB: hydroxybutyrate-Beta) ، آلانین آمینو ترانسفراز ( :Alanine aminotransferase ALT ) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز (  AST: Aspartate aminotransferase) ، گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma-glutamyl transferase : GGT ) خون گیری انجام شد و اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارآماری SPSS نسخه 24 استفاده گردید.نتایج حاصله با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه در سطح احتمال 95 درصد و سطح معنیداری 0/05 مورد مقایسه قرار گرفت و در صورت وجود اختلاف آماری معنی داری، از آزمون تعقیب توکی در سطح 0.05> P جهت تعیین اختلاف بین گروهها استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که میزان NEFA و BHBA و ALT و AST و GGT در گروه های درمان شده با عصاره الکلی گیاه خار مریم و بوقناق به صورت تکی و ترکیبی نسبت به گروه شاهد و مثبت مبتلا به کبد چرب کاهش معنی داری (0/05>P) داشته است. میزان AST در گروه شاهد و مثبت ( 9/1±145/4) و در شاهد منفی( 11/4±114) و  ترکیبی ( 2/9±136/1 ) به این مقادیر یاد شده می باشند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که دو گیاه خارمریم و بوقناق می توانند برای درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی مطرح شوند که البته نیازمند کارآزمایی بالینی در دام ها می باشد ، که موجب بهبود میزان آنزیم های کبدی می شود که بدلیل تاثیر این گیاهان بر روی بافت کبدی و بهبود میزان آنزیم های مربوط می باشد. از این رو می توان از این گیاهان در تحقیقات آتی بر روی دام ها استفاده نمود و تاثیرات آنها بر روی بهبود آنزیم های کبد و حفاظت از بافت کبد را مورد بررسی قرار داد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: دامپزشکی
دریافت: 1399/9/18 | پذیرش: 1400/11/19

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb