XML English Abstract Print


گروه بیماری های دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران ، dr.owlia@gmail.com
چکیده:   (185 مشاهده)
سابقه و هدف: دهان دروازه ورودی سیستمهای تنفسی و گوارشی میباشد. بنابراین سلامت دهان میتواند به عنوان آینه ای از سلامت عمومی باشد. تشخیص و درمان به موقع ضایعات دهانی خصوصا در بیماران مستعد بخش عفونی نقش مهمی در سیاستهای سلامت دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی فراوانی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران بستری در بخش عفونی  بیمارستان شهید صدوقی یزد طراحی شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی در فاصله زمانی دی 1397تا اسفند 1397 انجام شد. 89 بیمار از بین بیمارانی که در بخش عفونی بیمارستان بستری شده بودند برای مطالعه انتخاب شدند و از نظر وجود ضایعات دهانی ارزیابی شدند. داده های مربوط به سن، جنس ، نوع و محل ضایعه ی دهانی ، وضعیت بهداشت دهان ،سیگار و پروتزهای دندانی ثبت شد. داده های به دست آمده پس ازورود به نرم افزار  SPSS19 با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: ضایعات سفید قرمز بیشترین درصد فراوانی(78/57%) و بعد از آن ضایعات زخمی تاولی(40%) را داشتند. از بین متغیرهای مورد بررسی، با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95% ،درصد فراوانی ضایعات از نظر سن، سیگار و بهداشت دهانی تفاوت معنی دار داشت.
نتیجه گیری: فراوانی انواع ضایعات بافت نرم دهانی در بیماران بستری در بخش عفونی 30 درصد گزارش شد. نظر به احتمال رخداد ضایعات متنوع دردهان، خصوصا در دوره پاندمی کرونا واهمیت تشخیص به موقع و ارجاع آن به متخصص بیماریهای دهان، بررسی دهان در بیماران بستری نقش بسزایی دارد. با توجه به بروز نماهای مشابه در ضایعات متفاوت دهانی، ارتقای آگاهی و آموزش به کارورزان پزشکی و دستیاران تخصصی در بخشهای مختلف بیمارستان ضروری است.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1400/3/8 | پذیرش: 1400/11/19

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb