جلد 31، شماره 3 - ( مجله پژوهش در پزشکی 1386 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 205-212 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، (email: azizi@erc.ac.ir
چکیده:   (10521 مشاهده)
بین ترکیب اسید چرب اشباع و کلسترول رژیم غذائی از نظر پاسخ لیپوپروتئینی (Interaction) سابقه و هدف : اثرات برهمکنشی پلاسما کمتر شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر توأم اسیدهای چرب اشباع و کلسترول دریافتی بر لیپیدهای سرم در جامعه شهری تهران صورت گرفت. روش بررسی : در این مطالعه ، 443 فرد بزرگتر از 18 سال ( 171 مرد و 272 زن) ساکن شهر تهران شرکت داشتند. دریافتهای غذائی معمول فرد، با استفاده از پرسشنامههای 24 ساعت یادآمد خوراک برای 2 روز ارزیابی شد. افراد مورد مطالعه برحسب دریافت چربی اشباع و کلسترول (هر یک با دو سطح طبیعی و بالا) در 4 گروه ردهبندی شدند. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل (دریافت انرژی، کربوهیدرات، فیبر، چربی کل، ( HDL کلسترول ، LDL (کلسترول تام، تریگلیسرید، کلسترول به عنوان متغیرهای مداخلهگر تعیین ( BMI) چربی اشباع، کلسترول) بدست آمد. بر اساس این ضرایب، سن، جنس و نمایه توده بدن شدند. جهت بررسی اثر اصلی چربی اشباع و کلسترول دریافتی و نیز اثر متقابل این دو متغیر بر لیپیدهای سرم از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. یافتهها : میانگین انرژی و چربی دریافتی در افرادیکه چربی اشباع و کلسترول دریافتی آنها طبیعی بود، کاهش معنیداری نسبت به سرم در HDL میانگین کلسترول کل و کلسترول . (P<0/ افرادیکه چربی اشباع و کلسترول دریافتی بالا داشتند، نشان داد ( 01 افرادیکه چربی اشباع دریافتی آنها طبیعی بود کمتر از افرادی بود که چربی اشباع دریافتی بالا داشتند. پس از تعدیل نسبت به عوامل سرم درافرادی که کلسترول دریافتی طبیعی داشتند، کمتر از افرادی بود که کلسترول دریافتی آنها بالا بود. HDL مداخله گر ، میانگین LDL نتیجهگیری : به نظر میرسد که چربی اشباع و کلسترول دریافتی و اثر متقابل آنها بر تریگلیسرید، کلسترول کل و کلسترول پلاسما مؤثر میباشد. HDL پلاسما مؤثر نبوده و تنها میزان کلسترول دریافتی بر کلسترول
متن کامل [PDF 210 kb]   (2239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۷/۱/۲۶