جلد 33، شماره 2 - ( 9-1388 )                   جلد 33 شماره 2 صفحات 70-76 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، Hedayati@erc.ac.ir
چکیده:   (11896 مشاهده)
چکیده سابقه و هدف: تعادل آب و الکترولیت برای حفظ سلامت بدن حیاتی است. تمرینات ورزشی، تغییرات زیادی در همودینامیک کلیه و تعادل آب و الکترولیت ایجاد می‌کنند. سونا محیط داغی است که با فشار گرمایی در تعادل مذکور موثر است، لذا هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت سدیم و پتاسیم سرم و ادرار در ورزشکاران بود. روش بررسی: در این تحقیق نیمه‌تجربی، از 15 نفر از بازیکنان تیم فوتبال دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سنی 5/2±5/24 سال و میانگین وزنی 8±72 کیلوگرم قبل و پس از یک جلسه فعالیت هوازی و یک جلسه سونا، خون‌گیری به عمل آمد و ادرار 24 ساعته آنان جمع آوری شد. از میانگین و انحراف‌معیار برای توصیف آماری و از آزمون t وابسته برای تحلیل استنباطی داده‌ها استفاده شد. یافته ها: یک جلسه فعالیت هوازی موجب افزایش معنی‌دار غلظت سدیم و پتاسیم سرم شد (05/0>p). یک جلسه حضور در سونا افزایش معنی‌داری در غلظت پتاسیم سرم ایجاد کرد (01/0>p)، اما تغییر معنی‌داری در غلظت سدیم سرم مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری بین میانگین تغییرات غلظت سدیم و پتاسیم سرم در فعالیت هوازی و سونا مشاهده نشد. یک جلسه فعالیت هوازی بدون تغییر معنی‌دار میزان پتاسیم ادرار، موجب افزایش معنی‌دار غلظت سدیم ادرار شد (01/0>p). یک جلسه سونا بدون ایجاد تغییر معنی‌داری در غلظت سدیم ادرار، سبب افزایش معنی‌دار غلظت پتاسیم ادرار شد (05/0>p). میانگین تغییرات غلظت سدیم ادرار در فعالیت هوازی به طور معنی‌داری بیشتر از سونا بود (01/0>p)، اما بین میانگین تغییرات غلظت پتاسیم ادرار در فعالیت هوازی و سونا تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فعالیت هوازی و فشار گرمایی باعث عدم تعادل مایع و الکترولیت های بدن می‌شوند که باید به حالت اولیه خود بازگردند. واژگان کلیدی: فعالیت هوازی، سونا، سدیم، پتاسیم، سرم، ادرار
متن کامل [PDF 189 kb]   (3053 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1388/9/18 | انتشار: 1388/8/24