ابزار تولید انواع XML از مقالات


برای ارسال هوشمند و خودکار اطلاعات به crossref می توانید از بخش مدیریت نسخه های نشریه استفاده کنید.
Select one issue:

[ Back to index ]


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb