ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2018: Volume 42 - Number 1

2017: Volume 41 - Number 4

2017: Volume 41 - Number 3

2017: Volume 41 - Number 2

2017: Volume 41 - Number 1

2017: Volume 40 - Number 4

2016: Volume 40 - Number 3

2016: Volume 40 - Number 2

2016: Volume 40 - Number 1

2016: Volume 39 - Number 4

2015: Volume 39 - Number 3

2015: Volume 39 - Number 2

2015: Volume 39 - Number 1

2015: Volume 38 - Number 4

2014: Volume 38 - Number 3

2014: Volume 38 - Number 2

2014: Volume 38 - Number 1

2014: Volume 37 - Number 4

2013: Volume 37 - Number 3

2013: Volume 37 - Number 2

2013: Volume 37 - Number 1

2013: Volume 36 - Number 5

2013: Volume 36 - Number 4

2012: Volume 36 - Number 3

2012: Volume 36 - Number 2

2012: Volume 36 - Number 1

2012: Volume 35 - Number 4

2011: Volume 35 - Number 3

2011: Volume 35 - Number 2

2011: Volume 35 - Number 1

2011: Volume 34 - Number 4

2010: Volume 34 - Number 3

2010: Volume 34 - Number 2

2010: Volume 34 - Number 1

2010: Volume 33 - Number 4

2010: Volume 33 - Number 3

2009: Volume 33 - Number 2

2009: Volume 33 - Number 1

2008: Volume 32 - Number 4

2008: Volume 32 - Number 3

2008: Volume 32 - Number 2

2008: Volume 32 - Number 1

2007: Volume 31 - Number 4

2007: Volume 31 - Number 3

2007: Volume 31 - Number 2

2007: Volume 31 - Number 1

2006: Volume 30 - Number 4

2006: Volume 30 - Number 3

2006: Volume 30 - Number 2

2006: Volume 30 - Number 1

2005: Volume 29 - Number 4

2005: Volume 29 - Number 3

2005: Volume 29 - Number 2

2005: Volume 29 - Number 1

2004: Volume 28 - Number 4

2004: Volume 28 - Number 3

2004: Volume 28 - Number 2

2004: Volume 28 - Number 1

2003: Volume 27 - Number 4

2003: Volume 27 - Number 3

2003: Volume 27 - Number 2

2003: Volume 27 - Number 1

2002: Volume 26 - Number 4

2002: Volume 26 - Number 3

2002: Volume 26 - Number 2

2002: Volume 26 - Number 1

2001: Volume 25 - Number 4

2001: Volume 25 - Number 3

2001: Volume 25 - Number 2

2001: Volume 25 - Number 1


[ Back to index ]


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb