جلد 42، شماره 4 - ( 10-1397 )                   جلد 42 شماره 4 صفحات 229-222 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

karimi M, Arjmande shabestari A, Faghih langroodi T, Pouraliakbar H, Tahrae M. Thoracic aortic distensibility and its relationship to aortic atherosclerotic plaques: A multicenter study using ECG-gated 64-slice and dual-source (256-slice) computed tomography. Research in Medicine. 2018; 42 (4) :222-229
URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1830-fa.html
کریمی محمدعلی، ارجمند شبستری عباس، فقیه لنگرودی ترانه، پورعلی اکبر حمیدرضا، تهرایی محمود. بررسی میزان اتساع پذیری آئورت توراسیک و ارتباط آن با پلاکهای آترواسکلروتیک آئورت و عروق کورونری: مطالعه‌ای چند مرکزی با استفاده از دستگاههای توموگرافی کامپیوتری 64 مقطعی و 256 مقطعی. پژوهش در پزشکی. 1397; 42 (4) :229-222

URL: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1830-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، mkarimidr@yahoo.com
چکیده:   (7881 مشاهده)
سابقه و هدف: پلاکهای آترواسکلروتیک آئورت عوامل خطرساز مشابهی با آترواسکلروز شریانهای کورونری دارند و علیرغم اینکه همبستگی آترواسکلروز و قابلیت اتساع آئورت با بیماری کورونری دیده شده، مطالعات در مورد همبستگی آترواسکلروز آئورت با میزان اتساع­پذیری آن محدود هستند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین اتساع­پذیری آئورت توراسیک و وجود، مقدار و ترکیب پلاکهای آنورت توراسیک (TAP) و کورونری است.
مواد و روش ها: توموگرافی کامپیوتری چند مقطعی (MSCT) قلب همزمان با تهیه الکتروکاردیوگرام در 150 نفر (75 نفر دارای TAP و 75 نفر فاقد TAP؛ سن متوسط: 13.5±59.0 سال؛ 54.7% مونث) با استفاده از دو دستگاه MSCT نوع 64 مقطعی و یک دستگاه MSCT نوع 256 مقطعی بعمل آمد. شاخص اتساع­پذیری آئورت (ADI) در محل­های از پیش تعیین شده ای از آئورت توراسیک شامل آئورت صعودی (A-ADI)، قسمت پروگزیمال آئورت نزولی (PD-ADI) و قسمت دیستال آئورت نزولی (DD-ADI) و بطور موضعی در محل پلاک آئورتی(L-ADI)، اندازه­گیری شد. متوسط مقادیر ADI در محل­های از­پیش تعیین شده (T-ADI) نیز محاسبه شد. از آزمونهای همبستگی Pearson و Spearman و رگرسیون لجستیک چندمتغیری برای تعیین میزان همبستگی مقادیر فوق استفاده شد.
یافته ها: تمامی مقادیر ADI در بیماران دارای پلاک کلسیفیه آئورتی بطور معنی­داری نسبت به بیماران دارای پلاک غیرکلسیفیه و یا افراد فاقد پلاک، کمتر بودند (p<0.0001). همه مقادیر ADI بجز L-ADI در بیماران دارای پلاک کورونری بطور معنی­داری کمتر از افراد فاقد پلاک کورونری بودند (p<0.0001). در تجزیه و تحلیل چند­متغیری که برای سن، جنسیت، دیابت، هیپرکلسترولمی، فشارخون بالا و مصرف سیگار تنظیم شده بود، وجود TAP و بویژه TAP کلسیفیه بطورت مستقل با ADI همبستگی داشت.
نتیجه گیری: وجود پلاکهای کورونری و پلاکهای کلسیفیه آئورتی با کاهش اتساع­پذیری آئورت توراسیک همراه است. وجود پلاک آئورتی، پیش­بینی کننده مستقلی از وجود سختی جداری آئورت می باشد. 
سابقه و هدف: پلاکهای آترواسکلروتیک آئورت عوامل خطرساز مشابهی با آترواسکلروز شریانهای کورونری دارند و علیرغم اینکه همبستگی آترواسکلروز و قابلیت اتساع آئورت با بیماری کورونری دیده شده، مطالعات در مورد همبستگی آترواسکلروز آئورت با میزان اتساع­پذیری آن محدود هستند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین اتساع­پذیری آئورت توراسیک و وجود، مقدار و ترکیب پلاکهای آنورت توراسیک (TAP) و کورونری است.
مواد و روش ها: توموگرافی کامپیوتری چند مقطعی (MSCT) قلب همزمان با تهیه الکتروکاردیوگرام در 150 نفر (75 نفر دارای TAP و 75 نفر فاقد TAP؛ سن متوسط: 13.5±59.0 سال؛ 54.7% مونث) با استفاده از دو دستگاه MSCT نوع 64 مقطعی و یک دستگاه MSCT نوع 256 مقطعی بعمل آمد. شاخص اتساع­پذیری آئورت (ADI) در محل­های از پیش تعیین شده ای از آئورت توراسیک شامل آئورت صعودی (A-ADI)، قسمت پروگزیمال آئورت نزولی (PD-ADI) و قسمت دیستال آئورت نزولی (DD-ADI) و بطور موضعی در محل پلاک آئورتی(L-ADI)، اندازه­گیری شد. متوسط مقادیر ADI در محل­های از­پیش تعیین شده (T-ADI) نیز محاسبه شد. از آزمونهای همبستگی Pearson و Spearman و رگرسیون لجستیک چندمتغیری برای تعیین میزان همبستگی مقادیر فوق استفاده شد.
یافته ها: تمامی مقادیر ADI در بیماران دارای پلاک کلسیفیه آئورتی بطور معنی­داری نسبت به بیماران دارای پلاک غیرکلسیفیه و یا افراد فاقد پلاک، کمتر بودند (p<0.0001). همه مقادیر ADI بجز L-ADI در بیماران دارای پلاک کورونری بطور معنی­داری کمتر از افراد فاقد پلاک کورونری بودند (p<0.0001). در تجزیه و تحلیل چند­متغیری که برای سن، جنسیت، دیابت، هیپرکلسترولمی، فشارخون بالا و مصرف سیگار تنظیم شده بود، وجود TAP و بویژه TAP کلسیفیه بطورت مستقل با ADI همبستگی داشت.
نتیجه گیری: وجود پلاکهای کورونری و پلاکهای کلسیفیه آئورتی با کاهش اتساع­پذیری آئورت توراسیک همراه است. وجود پلاک آئورتی، پیش­بینی کننده مستقلی از وجود سختی جداری آئورت می باشد. 
سابقه و هدف: پلاکهای آترواسکلروتیک آئورت عوامل خطرساز مشابهی با آترواسکلروز شریانهای کورونری دارند و علیرغم اینکه همبستگی آترواسکلروز و قابلیت اتساع آئورت با بیماری کورونری دیده شده، مطالعات در مورد همبستگی آترواسکلروز آئورت با میزان اتساع­پذیری آن محدود هستند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین اتساع­پذیری آئورت توراسیک و وجود، مقدار و ترکیب پلاکهای آنورت توراسیک (TAP) و کورونری است.
مواد و روش ها: توموگرافی کامپیوتری چند مقطعی (MSCT) قلب همزمان با تهیه الکتروکاردیوگرام در 150 نفر (75 نفر دارای TAP و 75 نفر فاقد TAP؛ سن متوسط: 13.5±59.0 سال؛ 54.7% مونث) با استفاده از دو دستگاه MSCT نوع 64 مقطعی و یک دستگاه MSCT نوع 256 مقطعی بعمل آمد. شاخص اتساع­پذیری آئورت (ADI) در محل­های از پیش تعیین شده ای از آئورت توراسیک شامل آئورت صعودی (A-ADI)، قسمت پروگزیمال آئورت نزولی (PD-ADI) و قسمت دیستال آئورت نزولی (DD-ADI) و بطور موضعی در محل پلاک آئورتی(L-ADI)، اندازه­گیری شد. متوسط مقادیر ADI در محل­های از­پیش تعیین شده (T-ADI) نیز محاسبه شد. از آزمونهای همبستگی Pearson و Spearman و رگرسیون لجستیک چندمتغیری برای تعیین میزان همبستگی مقادیر فوق استفاده شد.
یافته ها: تمامی مقادیر ADI در بیماران دارای پلاک کلسیفیه آئورتی بطور معنی­داری نسبت به بیماران دارای پلاک غیرکلسیفیه و یا افراد فاقد پلاک، کمتر بودند (p<0.0001). همه مقادیر ADI بجز L-ADI در بیماران دارای پلاک کورونری بطور معنی­داری کمتر از افراد فاقد پلاک کورونری بودند (p<0.0001). در تجزیه و تحلیل چند­متغیری که برای سن، جنسیت، دیابت، هیپرکلسترولمی، فشارخون بالا و مصرف سیگار تنظیم شده بود، وجود TAP و بویژه TAP کلسیفیه بطورت مستقل با ADI همبستگی داشت.
نتیجه گیری: وجود پلاکهای کورونری و پلاکهای کلسیفیه آئورتی با کاهش اتساع­پذیری آئورت توراسیک همراه است. وجود پلاک آئورتی، پیش­بینی کننده مستقلی از وجود سختی جداری آئورت می باشد. 
متن کامل [PDF 919 kb]   (3225 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: رادیولوژی
دریافت: 1396/9/7 | پذیرش: 1397/7/14 | انتشار: 1397/11/8

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb