XML English Abstract Print


گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ، maryam-tehranipour@mshdiau.ic
چکیده:   (748 مشاهده)
سابقه ﻭ ﻫﺪﻑ: باروری به توانایی زوجین جهت بچه­دار شدن گفته می­شود. هورمون­های جنسی از گناد ها ترشح می­شوند و یکی از عوامل مهم دخیل در فرآیند تولید مثل محسوب می­شوند. ریحان (Ocimum basilicom L.) گیاهی معطر یکساله ازخانواده نعناعیان، دارای فعالیت ضد باکتریایی، ضد تشنج، کاهنده قند و چربی خون، بهبود پاسخ ایمنی، خاصیت آنتی­اکسیدانی و ضد افسردگی می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ ریحان بر هورمون های جنسی(استرادیول،پروژسترون،پرولاکتین) در رت می باشد که در دانشگاه آزاد مشهد در سال 95 انجام شد.
روش بررسی:در این مطالعه تجربی 24 رت ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی230 -200 گرم به طور تصادفی به چهار گروه شاهد و تیمار با عصاره هیدروالکلی گیاه ریحان(mg/kg500 ،100،250) تقسیم شدند. عصاره به روش گاواژ در 7 روز متوالی به رت های ماده خورانده شد و پس از آن هر رت ماده در مجاور یک رت نر در قفسه های جداگانه جهت جفتگیری قرار گرفتند.رت های جفتگیری کرده با مشاهده پلاک واژینال به عنوان نمونه مثبت در نظر گرفته شدند.جهت بررسی میزان تغییرات هورمون­های جنسی (استروژن، پروژسترون و پرولاکتین) در سه مرحله (قبل از تیمار، بعد از تیمار و بارداری) عمل خونگیری از سینوس چشمی رت ها صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال شد. آنالیز داده های کمی با استفاده از نرم افزارminitab  و با آزمونهایANOVA  و T-Test و post hos در سطح معنی داری 05/0 P<انجام گرفت.
یافته ها: عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ریحان سبز هورمون استرادیول و پروژسترون را در مرحله قبل از بارداری و همچنین هورمون پرولاکتین را در دو مرحله قبل از بارداری و بارداری افزایش داد(p100=0.005) و (p250=0) و(p500=0.003 ).میزان هورمون استرادیول در گروه­های تجربی mg/kg 250 و 100  (p250=0.041) (p100=0.033)و همچنین سطح هورمون پروژسترون با دوز mg/kg 250 در بارداری کاهش یافت( p250=0.0).
نتیجه­گیری: به نظر می رسد که استفاده از عصاره هیدروالکلی ریحان تاثیر وابسته به دوز در سطح هورمونهای جنسی دارد که احتمالا وجود تغییرات هورمون­ها به دلیل وجود ترکیبات فنیل پروپانوئیدی از قبیل اوژنول، کوئرستین، کومارین، ساپونین و استروئید های گیاه می­باشد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/5/13 | پذیرش: 1399/6/29