XML English Abstract Print


، ddsmehdiarticles@gmail.com
چکیده:   (492 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: یکی از نگرانی های دندانپزشکان پایایی انتخاب رنگ دندان می باشد. با توجه به افزایش انتظارات زیبایی بیماران و نظر به اینکه تحقیقات کافی در این زمینه صورت نگرفته است، این تحقیق انجام گردید. هدف کلی از این تحقیق تعیین پایایی انتخاب رنگ دندان توسط دانشجویان و عوامل مرتبط با آن با سیستم vita classic در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران بود.
مواد و روش ها: تحقیق به صورت مقطعی بر روی 60 دانشجوکه فاقد کور رنگی بودند به صورت سرشماری انجام گرفت. از تمام دانشجویان تست کور رنگی  ishihara  گرفته شد و سپس از آنها خواسته شد به وسیله 4 راهنمای انتخاب رنگ که کدهای آن نامعلوم بود، دندان سانترال چپ ماگزیلا بیمار را انتخاب رنگ کنند. از بیمار خواسته شد مسواک بزند و بدون آرایش در محل تعیین رنگ حاضر شود. تعیین رنگ در فاصله  30 سانتی متری از بیمار انجام گرفت. بعد از گذشت 10 روزآزمایش تحت شرایط عنوان شده دوباره انجام گرفت.
یافته ها: میزان پایایی تعیین رنگ در دانشجویان برابر با 96/0 و یا 96 درصد و میزان همخوانی( R2 ) برابر با 81 درصد بود. میزان پایایی عالی در 65 درصد، پایایی خوب در 24 درصد و پایایی متوسط در 8 درصد و پایایی ضعیف در 3 در صد از دانشجویان وجود داشت و عواملی مانند جنس، ترم تحصیلی، استفاده از عینک از نظر آماری معنادار نبود(2/0>p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که انتخاب رنگ توسط دانشجویان از پایایی کافی برخوردار است واین مساله ارتباطی با عوامل دیگر ندارد.
 
واژه‌های کلیدی: دندان، رنگ، اسپکتروفوتومتری.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1398/9/11 | پذیرش: 1398/11/27

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb