XML English Abstract Print


گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، jalalia@sbmu.ac.ir
چکیده:   (664 مشاهده)
سابقه و هدف: در حال حاضر رادیوتراپی از درمانهای پرکاربرد در حوزهی سرطان است. با توجه به اینکه اثربخشی رادیوتراپی کاملا وابسته به سیستم ایمنی بیمار است، بنظر می‎رسد استفاده از ایمونوتراپی به منظور تقویت اثرات رادیوتراپی گامی مثبت در جهت درمان سرطان ‎باشد.
مواد و روشها: به منظور نگارش مقاله مروری حاضر کلمات کلیدی از جمله رادیوتراپی، ایمونوتراپی، درمان ترکیبی و آنتی‎بادی‎های مهارکننده‎ی مسیرهای بازرسی ایمنی در پایگاه‎های اطلاعاتی معتبر مانند: گوگل اسکولار، پاپ مد، اسکوپوس و الزویر جستجو شد. در این میان مطالعاتی که بیشترین ارتباط را با اهداف نگارش این مقاله داشتند و  به ارزیابی درمان ترکیبی رادیوتراپی و ایمونوتراپی با آنتی‎بادی‎های مهارکننده‎ی مسیرهای بازرسی ایمنی پرداخته بودند،  انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها: رادیوتراپی تاثیرات بسیار متنوعی بر ریزمحیط تومور می‎گذارد که بعضی از این تغییرات میتواند مانع رشد و برخی دیگر باعث تقویت رشد تومور شوند. رادیوتراپی با القا مرگ سلولی ایمونوژنیک باعث آزادسازی سیگنال های خطر، افزایش ترشح سایتوکاین و کموکاین و فراخوانی سلولهای T و ماکروفاژ به محل تومور و فعال شدن ایمنی ضد تومور میگردد. از سوی دیگر رادیوتراپی با تحریک ارتشاح سلول هایTreg  و MDSCs در ناحیه تومور میتواند رشد تومور را نیز تقویت کنند. همچنین رادیوتراپی بیان مولکول‎هایی مانند CTLA-4، PD-1، PD-L1 را بر سطح سلول‎های توموری و ایمنی تغییر می‎دهد. مطالعات نشان می‎دهند استفاده از ایمونوتراپی همراه با رادیوتراپی (رادیوایمونوتراپی) در برانگیختن پاسخ های ایمنی ضدتوموری می‎تواند اثر سینرژیسمی ایجاد کند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه رادیوتراپی با تغییر بیان مولکول‎های مسیرهای کنترلی سیستم ایمنی از جمله CTLA-4 و PD-1 بر سطح سلولهای توموری و ایمنی همراه است و بدین ترتیب عملکرد سیستم ایمنی در کنترل تومور را تحت تاثیر قرار میدهد؛ به نظر میرسد استفاده از ایمونوتراپی با آنتی‎بادی‎های مهارکنندهی این دو مولکول (anti-CTLA-4 و Anti-PD-1) در ترکیب با رادیوتراپی راه حل منطقی برای غلبه بر اثرات مهاری و تقویت اثرات ضد توموری رادیوتراپی میباشد. با این وجود عواملی مثل دوز و نوع رادیوتراپی و همچنین زمان استفاده از مهارکنندههای مسیرهای بازرسی در کنار رادیوتراپی از جمله چالش‎های موجود در این مسیر می‎باشند.
     
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: ایمنی‌شناسی
دریافت: 1398/11/1 | پذیرش: 1399/6/4