XML English Abstract Print


گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، bashiri.jabbar@gmail.com
چکیده:   (651 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به بروز بیمار های مختلف در اثر التهاب، امروزه یافتن راه‌حل برای التهابهای ناشی از عوامل مختلف بسیار مهم می باشد؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل‌دهی روغن‌زیتون بر میزان فاکتورهای CD22 و TLR4 در رت‌های ویستار نر چاق بود.
مواد و روش ها: در پژوهش تجربی، 40 سر رت نژاد ویستار با دامنه سنی دو ماهه از انستیتو پاستور کرج خریداری و به چهار گروه (هر گروه 10 سر) کنترل همراه با رژیم پرچرب بدون مداخله، گروه فقط تمرین استقامتی و گروه فقط مکمل زیتون و گروه مکمل زیتون به همراه تمرین استقامتی تقسیم شدند. حیوانات گروه­های تمرین به مدت دو ماه برنامه تمرین استقامتی (شدت 80% اکسیژن مصرفی بیشینه) را انجام دادند. در گروه مکمل روغن‌زیتون، یک گرم روغن‌زیتون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه از طریق گاواژ دهانی به آن‌ها خورانده شد. جهت بررسی میزان TLR4 و CD22 سرمی از روش الایزا استفاده شد و در نهایت جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها از آزمون شاپیروویلک و برای مقایسه بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس دوراهه و تک راهه در سطح معنی‌داری p< 0.05 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد دو ماه تمرین استقامتی به تنهایی تاثیر معنی‌داری بر التهاب (P=0/09)TLR4، CD22(P=0.16)) رت‌های ویستار نر چاق نداشت. با این وجود مصرف روغن زیتون به تنهایی موجب کاهش معنی‌دار میزان TLR4(P=0.009) و CD22(P=0.008) شد، درحالی که دو ماه تمرین استقامتی به همراه مصرف روغن بر میزان  TLR4(P=0.09) و CD22(P=0.10) تاثیری نداشت.
نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، به نظر میرسد مصرف روغن زیتون تا حدودی می تواند التهاب ناشی از چاقی را کاهش دهد. هر چند جهت آشکار شدن کامل به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز هست.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1398/12/22 | پذیرش: 1399/6/15

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb