XML English Abstract Print


گروه ژنتیک مولکولی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران ، ghorbian20@yahoo.com
چکیده:   (68 مشاهده)
سابقه و هدف: الیگواسپرمی و آزواسپرمی نقش مهمی در ناباروری مردان دارند. ژن های خانواده HIWI در تولید اسپرم از سلول های اسپرماتوگونی از طریق
حفاظت و شکل گیری تقسیم میوزی نقش مهمی دارند. از عوامل ژنتیکی موثر در ناباروری مردان، تغییرهای تک نوکلئوتیدی در ژن HIWI2 گزارش شده است.
هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن ( HIWI2 (rs508485 C>T با خطر آزواسپرمی/ الیگواسپرمی ایدیوپاتیک در مردان نابارور بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر در قالب یک بررسی مورد - شاهدی روی 100 مرد مبتلا به آزواسپرمی/الیگواسپرمی ایدیوپاتیک و 100 مرد سالم دارای حداقل یک
فرزند و فاقد سابقه خانوادگی ناباروری، مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سا لهای 1395 - 1393 انجام شد. فراوانی چندشکلی
ژن HIWI2 C>T با روش Tetra ARMS-PCR تعیین و داده ها با آزمون آماری مجذور کای آنالیز شدند.
یافته ها: بررسی ما از لحاظ آماری اختلاف معناداری در فراوانی ژنوتیپی بین دو گروه در الگوهای توارثی غالب( ) 704 / P=0/306، OR = 0 ، مغلوب(
P=0/359، OR = 0/786 و هم بارزی ( 05 / OR = 1/000 p <0 نشان نداد. از نظر فراوانی آللی، اختلاف معنا داری بین گروه های سالم و بیمار مشاهده نشد (
OR=0/744 ،CI;0/516-1/161،P= 0/215
نتیج هگیری: بررسی ما شواهدی مبنی بر تاثیر چندشکلی rs508485 ژن HIWI2 به عنوان عامل مستعدکننده خطر برای مردان آزواسپرم/الیگواسپرم ایدیوپاتیک
نشان نداد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۶

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb