XML English Abstract Print


دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده پزشکی ، mdeevband@sbmu.ac.ir
چکیده:   (62 مشاهده)
سابقه‌وهدف: برای تحویل دقیق دوز تجویز شده به حجم هدف درمانی، به طور گسترده از تصاویر پورتال الکترونیکی استفاده می¬شود اما استفاده از پرتوی مگاولتاژ به کاهش کنتراست بافت¬ها منجر می¬شود، بنابراین کیفیت ضعیف ذاتی تصاویر پورتال، تفسیر آن¬ها را دشوار می-کند. به این منظور یک پردازش بر اساس موجک برای ارتقای کیفیت بصری این تصاویر به کار گرفته شده است.
مواد و روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 150 تصویر پورتال لگن 30 بیمار تهیه شد. برای آماده¬سازی تصاویر برای اجرای الگوریتم بهسازی، پیش¬پردازشی از منظر کاهش نویز و تعدیل شدت روشنایی انجام شد. سپس مراحل بهبود جزئیات محلی و تیزسازی لبه¬های استخوانی، پس از تجزیه¬ موجک، روی زیرباندهای تقریب و جزئیات اجرا شد. سپس با در نظر گرفتن ویژگی¬های تصویر پورتال به صورت الگوی غیردوره¬ای، زمینه¬ غیریکنواخت و سطح بالای نویز، دو معیار کیفیت تصویر، محتوای لبه(EC) و مقیاس بهسازی(EME)، ارزیابی شدند. در نهایت آنالیز نتایج با استفاده از آزمون آماری تی زوجی(paired t-test) انجام شد.
یافته¬ها: مقادیر بالاتر شاخص¬های کیفیت تصویر(p-value<0.001)، نشان از کیفیت بهتر تصاویر پردازش¬یافته نسبت به تصویر اصلی دارد (ECoriginal=0.0046±0.008, ECenhanced=0.0790±0.001,and EMEoriginal=0.3950±0.180, EMEenhanced=13.875±1.227).
نتیجه‌گیری: الگوریتم بهسازی تصاویر پورتال بر اساس موجک، می¬تواند رویکرد موثری برای آشکارسازی اطلاعات آناتومیکی این تصاویر باشد که تاثیر بسزایی در تایید درمان صحیح خواهد داشت.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیک و مهندسی پزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۳

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb