XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور بجنورد ، s_jalali_87@yahoo.com
چکیده:   (147 مشاهده)
سابقه و هدف: دو مورد از ناقلان غشایی کلسترول ABCG5 و ABCG8 هستند که وظیفه انتقال این ماده را از غشاهای کبدی و روده‌ای بر عهده دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرین‌های تداومی و تناوبی شدید (HIT) بر بیان ژن‌های این دو ماده در هپاتوسایت‌های موش‌های نر ویستار بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی تعداد 15 موش پس از 13 هفته رژیم غذایی پرچرب (40 درصدچربی) در گروه‌های کنترل با غذای پرچرب (گروه1، N=5)، رژیم غذایی پرچرب با تمرین HIT (گروه2، N=5) و رژیم غذایی پرچرب با تمرین تداومی (گروه3، N=5) تقسیم‌بندی شدند. مدت مرحله تمرین 12 هفته (هفته‌ای 5پنج جلسه) بود. پس از تمرین‌ها و اعمال بیهوشی، بافت کبد برای سنجش بیان ژن‌های ABCG5 و ABCG8 استخراج شد. برای آنالیز آماری داده‌ها از آزمون یومنویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیان ژن‌های ABCG5 و ABCG8 پس از تمرین‌ها به ترتیب در گروه‌های 2، 3 و 1 بیشترین میزان را داشته است. در مورد ABCG5، تفاوت گروه‌های 1 با 2، 1 با 3 و 2 با 3 و در مورد ABCG8 تفاوت گروه‌های 1 با 2 و 2 با 3 معنادار بود (P=0.008)، تنها تفاوت غیرمعنادار مربوط به گروه‌های 1 و 3 در مورد ABCG8 بود (P=0.841).
نتیجه‌گیری: شاید تمرین‌های ورزشی بر بیان ژن ABCG5 نسبت به ABCG8 اثرگذاری بیشتری دارند و نیز تمرین‌هایHIT نسبت به تداومی، تاثیر بیشتری بر دفع کبدی کلسترول در مکانیزم انتقال معکوس کلسترول دارند.
     
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۶

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb