XML English Abstract Print


دانشگاه الزهرا (س) ، f.kazemi@alzahra.ac.ir
چکیده:   (65 مشاهده)
چکیده 
زمینه و هدف: زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین پاسخ سایتوکاین¬های پیش¬التهابی اینترلوکین-6 (IL-6) و اینترلوکین-8 (IL-8) به مکمل¬یاری کوتاه-مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی وامانده¬ساز در مردان ورزشکار بود.
روش بررسی: در پژوهشی نیمه تجربی، 40 مرد ورزشکار به چهار گروه 10تایی کنترل، مکمل، فعالیت، مکمل با فعالیت تقسیم شدند. گروه مکمل و مکمل با فعالیت، دو کپسول 500 میلی‌گرمی پودر زنجبیل را روزانه به مدت یک هفته مصرف کردند. همچنین، گروه فعالیت و مکمل با فعالیت، آزمون بروس را انجام دادند. سطوح پلاسمایی IL-6 و IL-8 قبل و بلافاصله پس از آزمون جمع¬آوری و اندازه¬گیری شد. داده¬ها با آزمون¬های آماری تی همبسته و آنالیز واریانس یک¬طرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه کنترل تغییر معنی¬داری نیافت (05/0P>)، اما IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه فعالیت افزایش معنی-داری و در گروه مکمل و گروه مکمل با فعالیت کاهش معنی¬داری یافت (05/0P<). همچنین، بین IL-6 و IL-8 پلاسما در چهار گروه تفاوت معنی¬داری وجود داشت (05/0P<)، به طوری که IL-6 و IL-8 پلاسما در گروه مکمل و مکمل با فعالیت نسبت به گروه کنترل، گروه مکمل نسبت به گروه فعالیت و نیز گروه مکمل با فعالیت نسبت به گروه فعالیت کاهش معنی¬داری یافت (05/0P<). 
نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد که مصرف زنجبیل به عنوان یک مکمل مفید ضدالتهابی می-تواند اثر مثبتی بر کاهش سایتوکاین¬های پیش¬التهابی IL-6 و IL-8 و در نتیجه بهبود سیستم ایمنی مردان ورزشکار داشته باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۲۰

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb