XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور ، hsalehiyan230@gmail.com
چکیده:   (93 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: سپسیس پاسخ سیستمیک بدن به عفونت شدید و یکی از عوامل مرگ و میر در بخش­های مراقبت­های ویژه می­باشد. با توجه به اهمیت سپسیس، در این مطالعه، تأثیر سه داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی­ (آسپرین، ایندومتاسین و سلکوکسیب) بر بیومارکر التهابی میلوپراکسیداز[1] (MPO) در بافت کبد و ریه رت­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.
مواد و روش­ها: در این تحقیق که به روش تجربی انجام شد حیوانات به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل­، گروه لاپراتومی­(LAP)، گروه­CLP[2]، گروه­های تیمار: جراحیCLP و بلافاصله تیمار رت­ها با داروهای آسپرین، سلکوکسیب و ایندومتاسینmg/kg b.w)2­­) به صورت خوراکی روزی یکبار
48 ساعت بعد از  CLP­و تیمار، رت­ها کشته شدند و بافت­های کبد و ریه آنها جداسازی و به منظور بررسی بیان ژن ­MPO، از تکنیک  Real-Time PCRاستفاده گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 19 و تستANOVA  one-way و آزمون تکمیلی LSD تعیین گردید. 05/0>P از لحاظ آماری معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میزان بیان ژن MPO در بافت ریه و کبد گروه LAP­ نسبت به گروه کنترل به طور معنی­داری افزایش یافت(­05/0>P­). میزان بیان ژن  MPOدر بافت ریه و کبد گروه CLP نسبت به گروه LAP افزایش چشمگیری داشته است. درحالی که در گروه­های تیمار، به طور قابل ملاحظه­ای کاهش میزان بیان ژن مشاهده گردید(­05/0>P­). اگرچه هر سه دارو اثر مثبت بر روی کاهش بیان ژن داشتند(سلکوکسیب> ایندومتاسین> آسپرین) اما در بافت ریه، سلکوکسیب بیشترین و آسپرین کمترین اثر را بر روی کاهش بیان ژن  MPO­­و در بافت کبد، آسپرین بیشترین و سلکوکسیب کمترین اثر را بر روی کاهش بیان ژن داشتند.
نتیجه گیری: به نظر می­رسد که تیمار حیوانات با داروهای آسپرین، سلکوکسیب و ایندومتاسین منجر به مهار افزایش بیان ژن میلوپراکسیداز و در نتیجه باعث کاهش آسیب­های بافت کبد و ریه ناشی از سپسیس شده است.
 
[1]Myeloperoxidase
[2]Cecal Ligation and Puncture
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb