XML English Abstract Print


دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ، n_esfahanizadeh@yahoo.com
چکیده:   (58 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به محدودیت های موجود در روش های مکانیکی کنترل پلاک، استفاده از روش های شیمیایی نظیر دهان شویه ها مورد توجه
است. وجود عوارض جانبی دهان شویه های شیمیایی سبب کاربرد روز افزون دهان شویه های گیاهی شده است. این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر دهان شویه
کلرهگزیدین و دهان شویه گیاهی سیلکا در بیماران مبتلا به ژنژیویت انجام شد.
مواد و رو شها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع , cross – Over در ۶۰ فرد مبتلا به ژنژیویت با میانگین سنی 93 / 1 ± 42 / 27 انجام شد. ابتدا
جرم گیری و پروفیلاکسی برای افراد انجام شد. چهار هفته پس از جرم گیری میزان پلاک، التهاب لثه و رنگیزه دندانی ثبت شد. سپس به صورت تصادفی
به بیماران دهان شویه کلرهگزیدین و سیلکا داده شد و از آ نها خواسته شد به مدت دو هفته از دهان شوی هها استفاده کنند. پس از این مدت، شاخ صهای
فوق ثبت شد. دوباره جرم گیری و پروفیلاکسی در تمامی افراد انجام و از آ نها خواسته شد به مدت چهارهفته از روش های متداول خود برای بهداشت
دهان استفاده کنند ) wash out ( و سپس دهان شویه دوم به مدت دو هفته تجویز و شاخ صها مشابه دهان شویه اول ثبت شد. تغییرات سه شاخص با آزمون
Mann – U- Whitney و Wilcoxon بررسی شد.
یافت هها: تغییرهای التهاب لثه در افرادی که دهان شویه کلرهگزیدین استفاده کردند 41 / 0 و در گروه سیلکا 38 / 0 بود و آزمون Mann- U- Whitney
نشان داد که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود ) 2درصد< p(.میزان پلاک دندانی در افرادی که دهان شویه کلرهگزیدین استفاده کردند 61 / 0 و در
گروه سیلکا 41 / 0 بود که این اختلاف از لحاظ آماری معناار بود ) 1درصد 0p (. میزان تغییرها شدت و وسعت رنگیزه در دهان شویه کلرهگزیدین به ترتیب
0/74 و 27 / 0بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود ) 001 / .)p> 0
نتیجه گیری: به نظر می رسد که کلرهگزیدین میزان رنگیزه دهان را بیشتر از دهان شویه سیلکا م یکند و در عین حال بر میزان پلاک و التهاب تاثیر بیشتری
دارد، ولی میزان رضایت در مصر فکنندگان سیلکا بیشتر از کلرهگزیدین است.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۸

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb