XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، n_kariman@yahoo.com
چکیده:   (48 مشاهده)

 در طول بارداری، هریک از زوجین ممکن است تغییرات و مشکلات متنوعی را تجربه کنند. در شرایطی مانند سابقه‌ی ناباروری، سقط قبلی و یا بارداری‌های ناخواسته، که دوران بارداری مورد توجه ویژه‌ی زوجین قرار می‌گیرد ممکن است میزان این مشکلات نیز بیشتر شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان مشکلات دوران بارداری در زوجین با سابقه‌ی نازایی، سقط و بارداری‌های ناخواسته انجام شد.
روش کار: در این مطالعه ی توصیفی  120 زوج در انتظار فرزند با سن بارداری خانم 41-28 هفته بررسی شدند. زوج‌ها در 4 گروه مختلف: با سابقه‌ی ناباروری، سقط قبلی، بارداری ناخواسته و کنترل قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه‌ی مخصوص از نظر مشکلات شایع دوران بارداری بررسی و با هم مقایسه شدند.  همچنین در هریک از این گروه ها نیز همبستگی بین  مشکلات زوجین محاسبه شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در هر 4 گروه زنان نسبت به مردان مشکلات جسمی بیشتری تجربه کرده بودند (001/0>p). در گروه های با سابقه ی نازایی (001/0>p) و سقط (001/0>p) هریک از زوجین نسبت به گروه کنترل مشکلات جسمی و روانی بیشتری را تجربه کرده بودند. در هر 3 گروه از نظر مشکلات جسمی، همبستگی مثبت و معناداری بین مشکلات زوجین وجود داشت(05/0>p). در حالی که در گروه کنترل زوجین باهم همبستگی نداشتند.
تیجه‌گیری: در شرایطی مانند سابقه ی ناباروری، سقط و یا ناخواسته رخ دادن بارداری، ممکن است  به علت اهمیت و یا استرسی که بارداری برای آن ها ایجاد می کند، هریک از زوجین مشکلات بیشتری را در طول بارداری تجربه کنند. در ارائه ی مراقبت به این گروه از افراد توجه به این گونه سوابق موجب می شود که در صورت لزوم  کمک کرد که این گروه از افراد نیز بارداری بهتری را پشت سر بگذارند.

     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: زنان وزایمان
دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۲۹

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb