XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، realmastery@hotmail.com
چکیده:   (92 مشاهده)
سابقه و هدف: مورفومتری انتهای دیستال رادیوس شامل چهار معیار طول رادیال،شیب رادیال،شیب کف دست و واریانس اولنار است. ارزیابی اندازه این معیار ها در تشخیص و درمان آسیب های ناحیه مچ دست و انتهای دیستال رادیوس مانند شکستگی و دررفتگی،کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی پارامتر های مورفومتری انتهای دیستال رادیوس در مراجعین به بیمارستان آبان تهران در سال 97 است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی است و روی 100  نفر از بیماران (50 زن و50  مرد) مراجعه کننده به بیمارستان  آبان تهران از تیر 97 تا شهریور 97 جهت رادیوگرافی مچ دست و انتهای دیستال رادیوس، انجام شد. به دلیل غیر نرمال بودن داده ها از آزمون من – ویتنی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و سطح معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه 100 تصویر رادیوگرافی مچ دست و انتهای دیستال رادیوس در 50 زن و50  مرد بررسی شد. میانگین سن بیماران 37.5 (15_62) بود. شیب رادیال5.3 ±  17.5درجه، طول رادیال  10.04 ± 2.6میلی متر و واریانس  اولنار1.8 3.6 ± بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین میانگین اندازه پارامترهای مورفومتریک انتهای دیستال رادیوس در سمت راست و چپ و دو جنس نشان نمی دهد. .
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیولوژی تولید مثل)
دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1398/10/15

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb