XML English Abstract Print


دپارتمان رادیولوژی بیمارستان مهدیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، elhamkeshavarz@sbmu.ac.ir
چکیده:   (93 مشاهده)
اهداف
با توجه به شیوع بالای مشاهده لنف نودهای آگزیلاری در ماموگرافی های انجام شده و همچنین اهمیت ابعاد هیلوم و کورتکس این لنف نودها در شک به پاتولوژیک بودن آنها و نیز نقش چاقی به عنوان یک ریسک فاکتور در کنسر پستان و پروگنوز بیماران مبتلا به کنسر پستان، تعیین رابطه بین چاقی (body mass index یا BMI) و ابعاد لنف نودهای اگزیلاری میتواند رویکرد به اهمیت ابعاد لنف نودها را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه به تعیین همبستگی بین چاقی و ابعاد لنف نودهای آگزیلاری در ماموگرافی های غربال گری می پردازد.
 مواد و روش
ما در یک مطالعه توصیفی (از مهرماه 96 تا مهرماه 97) تعداد 204 بیمار را که جهت انجام ماموگرافی غربال گری به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مهدیه مراجعه کردند، مورد بررسی قرار دادیم. طول و عرض لنف نودهای آگزیلاری مشاهده شده مورد اندازه گیری قرار گرفت. معیار HCR یا hilo-cortical ratio (نسبت عرض هیلوم به عرض کورتکس لنف نود) محاسبه شد.  با استفاده از independent sample t-test و Fisher’s exact test، همراهی بین ابعاد لنف نود و هیلوم، دانسیته برست و سن با BMI مورد بررسی قرار گرفت. Multivariable linear regression جهت ارزیابی همراهی مستقل ابعاد لنف نود با BMI پس از انجام adjustment با سن و دانسیته برست مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی inter-rater reliability بین دو مفسر ماموگرافی نیز از Pearson correlation coefficient استفاده شد.
یافته ها
یک همبستگی قوی و معنادار بین BMI و طول لنف نود (p value=3.31*10-207, R2=0.626)، عرض لنف نود                                   (p value=2.45*10-221, R2=0.508)، طول هیلوم  (p value=3.07*10-180, R2=0.558)، عرض هیلوم    (p value=2.02*10-191, R2=0.438) و (p value=3.09*10-137, R2=0.120) HCR مشاهده شد  که مستقل از سن و دانسیته پستان میباشد. ارتباطی بین افزایش BMI و ضخامت کورتکس لنف نود مشاهده نشد.  (p value=0.99, R2=3.652E-7)
نتیجه گیری
به نظر میرسد که افزایش ابعاد لنف نود ارتباطی به ضخامت کورتکس ندارد. احتمالا نودهای حاوی چربی در ماموگرافی های غربالگری میتوانند به عنوان یک بیوماکر چاقی و پاتولوژی­های مرتبط به آن مورد استفاده قرار گیرد. بین ابعاد لنف نود و چاقی همبستگی عالی وجود دارد.
 
واژه‌های کلیدی: ماموگرافی، غربال گری، لنف نود
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: رادیولوژی
دریافت: 1398/2/1 | پذیرش: 1398/10/15

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb