XML English Abstract Print


دانشکده پزشکی ، Norozian93@gmail.com
چکیده:   (221 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف : استخوان اولنا  یکی از مهم ترین استخوان های اندام فوقانی می  باشد.  شکستگی های ناحیه اولکرانون این استخوان بسیار شایع می باشد. زاویه پشتی پروگسیمال اولنا   Pudaبخشی از آناتومی نرمال پروگسیمال اولنا می باشد که در صورت  عدم ترمیم puda  سبب مشکلات عملکردی ناحیه آرنج در آینده می شود. بنابراین هدف از مطالعه ما بررسی شیوع  و اندازه زاویه پشتی پروگسیمال اولنا  Puda و tip to apex distance  با توجه به سن و جنس می باشد که می تواند در مداخله های جراحی مفید بوده ودر طراحی های پلاتین های ناحیه پروگسیمال اولنا مورد استفاده قرار گیرد.
مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بوده که برروی   ۱۰۹ گرافی دوطرفه لترال آرنج  انجام شده است  و دو متغیر Puda ( زاویه پشتی پروگسیمال اولنا ) و Tip to apex distance   مورد ارزیابی قرار گرفته اند  . همچنین آزمون  t-test در سطح معنی داری ۰.۰۵ انجام گردید.که با استفاده از نرم افزار ۲۶spss   آنالیز گردید.
 نتایج : تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که  اندازهpuda دو طرفه بین جنسیت ها و بصورت مستقل در هر جنس اختلاف معنی داری ندارد. فاصله tip to apex در دوجنس و میان مردان  اختلاف معنی داری را نشان داد.
 
نتیجه گیری :  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  tip to apex distance  ممکن است بنا به دلایل مختلفی  در میان جوامع و جنسیت ها  متفاوت بوده و دلیلی بر تنوع پلاتین های آناتومیکی که در شکستگی های استخوان اولنا مورد استفاده قرار میگیرد باشد.    

     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیولوژی تولید مثل)
دریافت: 1398/3/19 | پذیرش: 1398/10/18 | انتشار: 1399/4/7

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb