XML English Abstract Print


گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، maryam_tehranipour@mshdiau.ac
چکیده:   (665 مشاهده)
سابقه ﻭ ﻫﺪﻑ: سرطان از مهم‌ترین علل مرگ و میر درجهان و سومین علت مرگ در کشور ایران می‌باشد که روند آن رو به افزایش است. آنژیوژنز یک گام اساسی در انتقال تومور‌ها از حالت خفته به بدخیم می‌باشد استفاده از بعضی فاکتورهای مهارکننده آنژیوژنزی می‌تواند برای درمان سرطان موثر باشد.بعضی از تغییرات رخ داده در سلول‌های سرطانی می‌تواند با استفاده از عصاره‌های گیاهی ، بهبود یافته و درمان شود.گیاه مریم گلی آذربایجانی متعلق به خانواده نعنا می‌باشد. گونه‌های سالویا در طب سنتی ایران و در برخی دیگر از کشور‌ها علیه عفونت‌های مختلف، درمان بیماریهای التهابی و سرطان به کار می‌رفته است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات  ضد توموری عصاره‌الکلی مریم گلی آذربایجانی بر مدل سرطان کولورکتال26CT زیر جلدی در موش   Balb/cمی‌باشد.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی ابتدا سلول های 26CT به پهلوی راست 18 سر موش Balb/c  برای القای کارسینومای کولون تزریق شد. زمانی که اندازه تومور به (50 ± 350) میلی مترمکعب رسید ، 18 سر موش به طور اتفاقی به 3 گروه تقسیم شدند (هر گروه شامل 6 موش)این گروه ها شامل گروه کنترل، عصاره های الکلی به تفکیک هر یک با دوز 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم ،تجویز گردید.گروه حاوی عصاره های الکلی گیاه مریم گلی آذربایجانی روزانه به مدت 14 روز تزریق شدند .برای پیگیری اثرات درمانی، پارامترهای میزان توقف در رشد تومور،تغییرات حجم نسبی و زمان دوبرابر شدن حجم تومور ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.پس از کشتن حیوانات در پایان روز چهاردهم ، تومورها جهت بررسی های بافت شناسی اتوپسی شدند. داده ها  با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار توصیف شد.نرمالیتی متغیرهای کمی با استفاده از روش کولموگراف ـ اسمیرنوف (K-S test) و جهت تعیین اختلاف معنی داری بین گروه‌های مختلف از آزمون من ـ ویتنی توسط نرم افزار آماری (SPSS V.16) آزمون گردید و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excele 2007 رسم گردید.
 
 
یافته ها: عصاره الکلی گیاه Salvia atropatana میانگین حجم نسبی تومور رادر گروه درمانی با دوز mg/kg 50 در مقایسه با گروه کنترل از 36±1468    به 34 ± 900 و میانگین حجم نسبی تومور را در دوز mg/kg 100 از 36±1468  به 78±492 کاهش داد.همچنین عصاره الکلی با دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم بیشترین تاثیر را داشته است.بطوریکه در روز چهارده درمان کاهش معنی داری در میانگین حجم تومورها نسبت به گروه کنترل درگروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg50 (01/0P<) و در گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg100 (001/0P<) مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: به نظر می رسد که عصاره الکلی گیاه Salvia atropatana ، فعالیت آنتی آنژیوژنز و تاثیرات مهار کنندگی قابل توجهی بر علیه رشد تومور نشان دادند.

     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/4/24 | پذیرش: 1399/5/7

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb