XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران - - گروه زیست شناسی، واحد مشهد ، maryam_tehranipour@mshdiau.ac
چکیده:   (229 مشاهده)
سابقه ﻭ ﻫﺪﻑ: اهمیت باروری و مسائل مربوط به آن، به عنوان مهمترین عامل موثر تغییر دهنده اندازه جمعیت، باعث شده تا مطالعات در مورد باروری و مسائل ضمیمه آن روز به روز افزایش یابد. ناباروری، ناتوانی جنسی فعال است.  گندم با نام علمی Triticum Sativum Lam متعلق به خانواده Poaceae است. تیره گندم از بزرگ ترین تیره های گیاهان گلدار است. با توجه به مصرف زیاد گندم توسط ایرانیان و نظر به اینکه، نازایی یکی از مسائلی است که بنیان خانواده را در هم می ریزد،هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی گندم (Triticum sativum) بر میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، لوتئینی کننده (LH) و محرک فولیکول (FSH) در موش های صحرایی ماده بالغ می باشد.
روش بررسی:این مطالعه تجربی بر روی 30 سر موش ماده در محدوده وزنیmg  250-200 و سن تقریبی سه ماه در 5 گروه 6 تایی شامل گروه های شاهد، کنترل مثبت و دریافت کننده دوزهای mg/kg 50، 100 و 150 عصاره هیدروالکلی گندم انجام گرفت. تجویزها به صورت گاواژ به مدت 21 روز انجام شد.در پایان تیمار، پس از خونگیری از نمونه ها، میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، LH و  FSHاندازه گیری و داده ها با استفاده از نرم افزار Minitab6 و با آزمون های ANOVA و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، گندم باعث افزایش معنی دار در میزان هورمون های پروژسترون(0.03p=)، استروژن(0.04p=LH (0.03p=) وFSH  (0p=) در تمام گروه های تجربی گردید.
 
نتیجه­گیری: به نظر میرسد که استفاده از عصاره هیدروالکلی گندم موجب افزایش سطح هورمون پروژسترون، استروژن، LH و FSH گردید. احتمالا ترشح زیاد هورمون LH، باعث افزایش سطح هورمون FSH ، فعال شدن آپلن و به دنبال آن زنجیره تولید پروژسترون از سلول های گرانولوزای جسم زرد گردیده است
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/5/3 | پذیرش: 1398/10/28 | انتشار: 1399/4/7

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb