XML English Abstract Print


بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، rabbani_mahdi@yahoo.com
چکیده:   (83 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف این تحقیق بررسی کارآیی و میزان موفقیت در آموزش لوله گذاری مجاری هوایی با استفاده از ویدئو لارنگوسکوپ در مقایسه با لارنگوسکوپ مستقیم است.
مواد و روش­ها: در این مطالعه مداخله ای، 157 نفر از کارورزان رشته پزشکی بدون تجربه لوله گذاری که برای گذراندن بخش طب اورژانس در سال­های 1395 و 1396 در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین حضور داشتند،وارد مطالعه شدند. افراد به دو گروه تقسیم بندی شدند. گروه نخست، کار با لارنگوسکوپ مستقیم و گروه دوم، کار با ویدئو لارنگوسکوپ را فرا گرفتند. جهت ارزیابی و مقایسه دو روش آموزشی، عملکرد افراد بر روی مولاژ شامل زمان مشاهده تارهای صوتی، موضع گیری صحیح، وضعیتدهی صحیح به مولاژ، نحوه دردست گرفتن لارنگوسکوپ و صحیح وارد کردن آن، موفقیت در مشاهده تارهای صوتی و موفقیت در لوله گذاری ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 19 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: زمان اتمام لوله گذاری و زمان دیدن تارهای صوتی در گروه آموزش دیده با ویدئو لارنگوسکوپ کمتر از گروه لارنگوسکوپ ساده بود (8/6±3/23 در مقایسه با 4/6±8/28 و 2/6±9/21 در مقایسه با 6/5±9/26 ثانیه، 001/0=ارزش P). همچنین، عدم موفقیت در دیدن تارهای صوتی در گروه لارنگوسکوپ مستقیم بیشتر از ویدئو لارنگوسکوپ بود (5/23 در مقایسه با5/14 درصد، 217/0=ارزش P ). درصد قرار گرفتن در موفقیت صحیح در گروه آموزش دیده با ویدئو لارنگوسکوپ و گروه لارنگوسکوپ مستقیم به ترتیب 5/85 و 7/66 درصد بود (014/0=ارزش P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به کمتر بودن زمان اتمام لوله گذاری و زمان ملاحظه تارهای صوتی در گروهی که با ویدنو لارنگسکوپ آموزش دیده بودند، نسیت به گروهی که با لارنگوسکپ مستقیم آموزش دیده بودند، شاید استفاده از ویدنو لارنگسکوپ در آموزش کاروزان بهتر باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: طب اورژانس
دریافت: 1398/7/4 | پذیرش: 1399/2/17

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb