XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، a.fathololoomi@gmail.com
چکیده:   (107 مشاهده)
سابقه و هدف: عمل جراحی زیبایی بینی رشد فزاینده ای از چند دهه قبل در کشور ایران پیدا کرده است. محققین عوامل متعددی را برای این رشد بررسی کرده اند اما آنچه کمتر به آن بها داده شده، نقش عوامل روانی در تقاضا برای این جراحی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش کمال­گرایی ظاهر فیزیکی و پذیرش بی قید و شرط خود و کیفیت زندگی بر تقاضا برای جراحی زیبایی بینی انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه با روش مورد- شاهدی بر روی ۷۳ زن متقاضی جراحی زیبایی بینی با دامنه سنی ۳۵ -۲۰ سال و ۷۳ زن غیر متقاضی جراحی زیبایی بینی با دامنه سنی همگون با گروه مورد بعنوان گروه شاهد انجام گرفت. افراد هر دو گروه از مراجعین به ۵ مطب جراح متخصص گوش و حلق و بینی در شهر تهران انتخاب شدند. تمامی افراد از نظر اختلال بد شکلی بدن توسط پرسشنامه مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری که توسط یل- براون ارائه شده بررسی شده و افراد مبتلا از تحقیق حذف شدند. هر دو گروه  با استفاده از پرسشنامه­ های کمال­گرایی ظاهر فیزیکی(PAPS)، پذیرش بی قید و شرط خود(USAQ) و کیفیت زندگی فرم کوتاه(SF-36) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها:  سن گروه  متقاضی ۲/۵±۵/۲۷ سال و گروه شاهد ۴/۴ ±۹/۲۶ سال بود. افراد دو گروه از لحاظ جنس یکسان و از نظر تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مشابه بودند. رتبه کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی در گروه مورد ۸±۶/۳۸ و در گروه شاهد ۹±۲/۳۳(۰۱/۰>P) بود. بین پذیرش بی قید و شرط خود و نیز کیفیت زندگی، افراد دو گروه اختلاف داشتند(۰۵/۰>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد کمال­گرایی ظاهر فیزیکی، عدم پذیرش بی قید و شرط خود و پایین بودن کیفیت زندگی  برای تقاضای جراحی زیبایی بینی نقش دارند.
کلیدواژه ­ها: کمال­گرایی ظاهر فیزیکی، پذیرش بی­ قید و شرط خود، کیفیت زندگی، جراحی زیبایی بینی
     
نوع مطالعه: گزارش موردی | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1398/8/14 | پذیرش: 1398/9/18

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb