XML English Abstract Print


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، b.gorbanian@gmail.com
چکیده:   (194 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: فعالیت بدنی شدید باعث رهایش رادیکال­های آزاد اکسیژن و موجب آسیب های اکسایشی در ماکرو مولکول­های زیستی می­شوند. یکی از راه­های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت­های ورزشی استفاده از مکمل­های ضد اکسایشی خوراکی است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل سزامین بر عوامل استرس اکسایشی غیرآنزیمی در مردان ورزشکار بود.
مواد و روش­ها: 40 آزمودنی پسر ورزشکار با حداقل 4 سال سابقه فعالیت ورزشی مستمر به صورت داوطلبانه در این مطالعه تجربی شرکت کردند. آزمودنی­ها بطور تصادفی در چهار گروه دارونما (10 نفر)، تمرین (10 نفر)، تمرین + مکمل (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. مداخله بمدت ده هفته شامل پروتکل تمرین هوازی (چهار روز در هفته/ 35-30 دقیقه) و مصرف مکمل سزامین (3 قرص 17 میلیگرمی در هفته) بود. نمونه­های خونی در شش مرحله شامل پیش آزمون (شرایط پایهْ بلافاصله و 24 ساعت بعد از یک وهله تمرین شدید) و پس ازمون (بعد ده هفته تمرین هوازی و 24 ساعت یعد از یک وهله تمرین شدید) گرفته شد. داده­ها بوسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر در سطح معنی­داری 05/0> p-value تحلیل شد.
 یافته­ها: پس از ده هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل سزامین، مقادیر پلاسمایی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسیداوریک افزایش معنی­دار (001/0P=) و بیلی­روبین (007/0P=) و پروتئین تام پلاسمایی (001/0P=) کاهش معنی­دار نسبت به حالت پایه  داشتند.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد استفاده از مکمل سزامین توام با فعالیت هوازی با حجم مناسب برای بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی افراد ورزشکار می­تواند مفید و باعث تقویت سیستم آنتی اکسیدانی آنها شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1398/10/4 | پذیرش: 1398/11/28 | انتشار: 1399/4/7

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb