XML English Abstract Print


دانشگاه آزاداسلامی تهران شمال، تهران، ایران ، mohsen.amerishah@gmail.com
چکیده:   (96 مشاهده)
سابقه و هدف:
مطالعات محدودی در ایران در خصوص بررسی فرهنگ سلامت در رابطه پاپیلوماویروس انسانی و سرطان دهانه رحم انجام شده است. در این مطالعه اقدام به کاووشی آسیب شناسانه در فرهنگ سلامت با تمرکز بر بیماری های ناشی از پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) شد.
مواد و روش ها:
این مطالعه از نوع مطالعات ترکیبی بوده که از دو مرحله کمی و کیفی تشکیل‌شده است. در مرحله کمی در یک مطالعه مقطعی 220 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه کیفی از روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی گراندد تئوری استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از افراد کلیدی جمع آوری شد. ودر نهایت مدل پارادایمی از بین مدل های ارائه شده تعین شد.
یافته ها:
میزان دانش و نگرش و عملکرد جمعیت مورد بررسی در سطح خوب ارزیابی شد(0.001P=). دانش زنان 5.1±52.8 به شکل معنی داری بالاتر از مردان 7.1±50.7 بود(0.04P=). وجود مشکل فرهنگی در رابطه با پیشگیری از بیماری های مقاربتی به عنوان پارادایم حاکم بر جامعه تلقی شد. عدم تناسب اطلاعات با رشد بچه ها، افزایش سن ازدواج، کاهش سن بلوغ، افزایش تبادل اطلاعات، افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت، تغیر شرایط اقتصادی، گسستگی ارتباط پدر و مادر با فرزندان به عنوان عوامل علی، نبود رویکرد مصون و محدود سازی، نرسیدن به حداقل اجماع برای نظام مدیریت، عدم تصمیم گیری با کارشناسی پویا، روبرو نبون مراجع و روحانیون با مسئله، روبرو نبودن نخبگان و هدایت کنندگان دینی با مسئله، عدم اطلاع از ظرفیت های موجود به عنوان عوامل مداخله ای و روح حاکم بر تنوع خواهی، مقابله با تحقیرهای فردی، کم آگاهی، این مشکل یک پروژه مدیریت شده است، تضعیف روحیه معنویت گرایی، افزایش روحیه مادی گرایی به عنوان عوامل زمینه ای مطرح بود. که پیامد آن کاهش کنترل بیماری های مقاربتی بر اساس برنامه ریزی متناسب  و منطبق با فرهنگ حاکم بر کشور می باشد.
نتیجه گیری:
وجود مشکل فرهنگی در رابطه با پیشگیری از بیماری های مقاربتی  به عنوان پارادایم حاکم بر جامعه مطرح است.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بین رشته ای ( مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، آموزش پزشکی )
دریافت: 1398/10/14 | پذیرش: 1399/2/13

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb