XML English Abstract Print


، Saeedeh.zomorody@gmail.com
چکیده:   (592 مشاهده)
زمینه و هدف: سوء هاضمه از اختلالات گوارشی شایع، ناتوان کننده و پرهزینه است. اطلاعات اندکی در خصوص نقش مدیریت استرس بر درمان علائم سوء هاضمه در دسترس است. ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اثربخشی مدیریت استرس بر تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سوء هاضمه بود. روش­ بررسی: در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از طرح تجربی از نوع پیش ‏آزمون-پس­‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی ساده از ﺑﻴﻦ بیماران مبتلا به سوء هاضمه مراجعه کننده به کلینیک­های گوارشی شهر تهران در سال 1398 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎﻳﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش ‏تحت آموزش آموزش مدیریت استرس قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله­ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم­ شناختی هیجانی گرانفسکی و کرایج و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر بود. پایایی ابزار در این مطالعه  به ترتیب 70/0 در تنظیم شناختی هیجان  و 81/0 در پرسشنامه سلامت عمومی بود.در آنالیز دادهها از روش توصیفی و استنباطی استفاده شد.  با توجه به اینکه تحت آزمون شاپیرو-ویلک فرض نرمال بودن توزیع داده­ها تایید نشده است، داده‏ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ناپارامتری(آزمون یومن ویتنی و ویلکاکسون زوجی)  در سطح معنی داری 05/0 در نرم افزار SPSS22 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار گرفت. یافته­ها:نتایج نشان داد در بررسی ابعاد سلامت روان  نشانه های جسمانی(001/0=P) اضطراب و بی خوابی (034/0=P)، اختلال در کارکرد اجتماعی (005/0=P) ، علایم افسردگی (028/0=P) درابعاد تنظیم شناختی هم در بعد  دیدگاه­گیری(001/0>P)، تمرکز مجدد مثبت(001/0>P)؛ ارزیابی مجدد مثبت(001/0>P) ، پذیرش(001/0>P)،  تمرکز مجدد بر برنامه­ریزی(001/0>P)، سرزنش خود(001/0>P)، سرزنش دیگران(001/0>P)، نشخوارگری و فاجعه­نمایی(001/0>P)  در بعد از درمان بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت وجود داشت همچنین در سطح معنی داری 05/0 در گروه آزمایش  بهبود در وضعیت سلامتو تنظیم هیجان در بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد. نتیجه ­گیری: مدیریت استرس یک مدل درمانی قابل اعتمادی برای بهبود تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در بیماران سوء هاضمه است.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1398/9/17 | پذیرش: 1399/6/11

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb