XML English Abstract Print


دانشگاه کردستان ، hosseinimehrhossein@gmail.com
چکیده:   (730 مشاهده)
سابقه و هدف: مطالعات قبلی بیان کرده اند که خستگی عضلات شانه به طور مستقیم بر نحوه حرکت کتف و بازو تاثیر می گذارد. از این رو کینماتیک مفصل شانه به طور وسیع به عضلات اطراف آن بستگی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خستگی برخی از عضلات کمربند شانه ای بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی و یک جلسه تمرین والیبال بر پوزیشن استراحت کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال در بازیکنان والیبال می باشد.
مواد و روش‌­ها: در یک مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 بازیکن والیبال مرد به‌ صورت تصادفی به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای انجام پروتکل خستگی از یک جلسه تمرین مقاومتی (سرشانه با هالتر از جلو، لت پول، سرشانه از پشت با هالتر، پرس سرشانه و بارفیکس) و یک جلسه تمرین والیبال استفاده شد. از دو اینکلینومتر برای اندازه گیری ابداکشن شانه و میزان چرخش بالایی کتف در پوزیشن استراحت کتف، 45، 90 و 135 درجه ابداکشن شانه در سطح فرونتال استفاده شد. آزمودنی ها ابداکشن بازو را با دست برتر در سطح فرونتال انجام می دادند. ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم میزان ابداکشن گلنوهومرال بر چرخش بالایی کتف از پوزیشن استراحت کتف تا 45 ، 90  ، 135 ، از 45 تا 90 و از 90 تا 135 درجه ابداکشن شانه در سطح فرونتال محاسبه شد. درجلسه اول، ابتدا آزمون های مربوط به اندازه گیری کینماتیک کتف انجام می شد و سپس به صورت تصادفی یکی از پروتکل های خستگی اجرا می شد و نهایتا دوباره اندازه گیری های کینماتیک کتف انجام می شد. در جلسه دوم، پروتکل دیگر خستگی انجام می شد. از آزمون تی همبسته برای تعیین اختلاف معنی دار بین پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. سطح معنی داری برای تمامی آزمون ها کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که خستگی عضلات کمربند شانه ای بعد از یک جلسه تمرین والیبال تاثیر معنی داری بر پوزیشن استراحت کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان والیبال ندارد (0/14= p) همچنین بعد از اعمال پروتکل خستگی با تمرینات مقاومتی، تفاوت معنی داری در میزان چرخش بالایی و پایینی کتف در پوزیشن استراحت کتف وجود نداشت اما نسبت ریتم اسکاپولوهومرال در 135 درجه ابداکشن شانه افزایش یافت (0/03= p).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد خستگی بیش از حد عضلات کمربند شانه ای می تواند موجب بر هم خوردن نسبت ریتم اسکاپولوهومرال و متعاقبا اختلالات شانه گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: طب فیزیکی و توانبخشی - فيزيوتراپي - کاردرمانی
دریافت: 1398/12/13 | پذیرش: 1399/3/27

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb