XML English Abstract Print


دانشگاه اصفهان ، zohreh.hojati.najafabadi@gmail.com
چکیده:   (530 مشاهده)
زمینه و هدف: مکانیسم پیچیده تمایز سلول های عصبی همیشه یک چالش بزرگ جهت شناخت جامع همه miRNA های دارای نقش در تمایز سلول های عصبی بوده است. از همین رو miRNA های زیادی در تمایز عصب شناخته نشده اند. به همین جهت استفاده از داده های حجیم با کمک علوم کامپیوتر راه حل مناسبی جهت بررسی همه جانبه miRNA های احتمالی دارای نقش در مکانیسم تمایز سلولی می تواند باشد. مطالعه حاضر با هدف یافتن miRNA های کلیدی در مکانیسم تمایز سلول های عصبی جهت درمان آسیب های عصبی با استفاده از سلول درمانی صورت گرفته است.
روش بررسی: جهت متاآنالیز داده های ترانسکریپتومیک، 5 دیتاست ماکرواری، مورد استفاده قرار گرفت. که 4 دیتاست مربوط به بررسی ژن های افتراقی و 1 دیتاست مربوط به miRNA های افتراقی بودند. نتایج بدست آمده ژن های افتراقی توسط دیتابیس های miRTarBase و TargetScan مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه نتایج miRNA های بدست آمده با نتایج آنالیز miRNA های افتراقی مقایسه شد و 4 miRNA دارای بیان افتراقی معنادار در مسیر عصبی بدست آمد. سپس توسط ابزارهای Cytoscape  شبکه های پروتئینی و مسیرهای زیستی(Biological Process)   ترسیم شد.
یافته ها: نتیجه متاآنالیز 4 دیتاست ژنی، 443 ژن و حاصل آنالیز دیتاست  miRNA،   148 miRNA، با بیان افتراقی بود. سپس 800 miRNA دارای برهمکنش با 443 ژن افتراقی از دیتابیس های miRNA بدست آمد که تنها 4 miRNA  دارای اشتراک با 148 miRNA آنالیز شده، در تمایز سلول های عصبی گزارش شدند. که از این بین 2 miRNA در مطالعات گذشته دارای گزارش بوده و تنها دو miRNA 380-3p و 383 که در مطالعه حاضر که باقی مانده بودند گزارش شدند.
 نتیجه گیری: به نظر می رسد که دو miRNA 380-3p و 383 بدر تمایز سلول های عصبی دارای اثر باشند، در نتیجه جهت سلول درمانی و بهینه سازی تمایز سلول های عصبی در این مطالعه برای اولین بار کاندید می شوند.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم سلولی( سلولی مولکولی، سلول های بنیادی)
دریافت: 1399/2/13 | پذیرش: 1399/6/15

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb