XML English Abstract Print


، nemati_phy@yahoo.com
چکیده:   (495 مشاهده)
سابقه و هدف: کاهش تحرک و فعالیت زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی است. از این رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی( هوازی و تناوبی شدید) و تمرینات تناوبی شدید برهموسیستئین و ESR در بیماران قلبی عروقی بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 32 بیمار قلبی عروقی داوطلبانه انتخاب شدند و تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند: گروه تمرین ترکیبی( 10=n)، گروه تمرین HIIT(11=n) و گروه کنترل( 11=n).  معیارهای ورود شامل کسر تزریقی بالاتر از 30، نداشتن تاکی کاردی و برادی کاردی و عدم ظرفیت عملکردی کمتر از 5 مت بود. معیار های خروج نیز شامل عدم تمایل به تداوم فعالیت و تشخیص پزشک بود. پروتکل گروه تمرین ترکیبی شامل اجرای 3-2 بار در هفته تمرین  CAETبدون اجرای تمرینات HIIT طی 4 هفته اول و سپس اجرای 2 بار در هفته تمرین CAET و اجرای یک بار در هفته تمرین HIIT طی 4 هفته دوم بود. پروتکل گروه تمرین HIIT شامل اجرای 3-2 بار در هفته تمرین HIIT طی 4 هفته اول و اجرای 3 بار در هفته تمرین HIIT طی 4 هفته دوم بود. نمونه های خونی 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین( در شرایط یکسان برای هر سه گروه) گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برنامه آماری t وابسته ، ANOVA و Post Hoc در سطح معناداری P˂0/05 انجام شد.
یافته ها: اجرای تمرینات ترکیبی و HIIT، تأثیر معناداری بر کاهش مقادیر سرمی هموسیستئین(تمرین ترکیبی(مقادیر پایه 1.3±19.7، پس از مداخله2.3±13.8،(P˂0/001، تمرین HIIT(مقادیر پایه 1.3±20.0، پس از مداخله 1.5±16.3، P˂0/001))و ESR(تمرین ترکیبی(مقادیر پایه2.1±27.7، پس از مداخله1.27±22.13،(P˂0/005 ، تمرین HIIT(مقادیر پایه 2.8±26.2، پس از مداخله 2.0±22.9، P˂0/004)) در مقایسه با گروه کنترل( هموسیستئین P˂0/619 ، ESR P˂0/306)یماران قلبی عروقی دارد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات ترکیبی و HIIT بر کاهش هموسیستئین و ESR بیماران قلبی عروقی مؤثر هستند، در حالی که اثر تمرینات ترکیبی نسبت به HIIT بیشتر است.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1399/5/28 | پذیرش: 1399/11/6

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb