Ethics code: IR.SBMU.REC.1398.152

XML English Abstract Print


دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. ، f.ghazalian@srbiau.ac.ir
چکیده:   (209 مشاهده)
سابقه و هدف:
سرطان روند رشد کنترل ناپذیر در تولید مثل سلول ها ی بدخیم است.جهت درمان بسیاری از بیماری های بدخیم وغیر بدخیم خونی به پیوند سلول های بنیادی خون ساز نیاز می باشد که از راه شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی، سلول‌های خون ساز و سیستم ایمنی فرد را حذف و با سلولهای بنیادی جایگزین می شود. موفقیت پیوند تا حد زیادی  به میزان سلول های بنیادی بستگی دارد. هر چه میزان سلول ها بیشتر باشد، پیوندپذیری سریع‌تر انجام می شود و بیمار زودتر ترخیص می شود.
مواد و روش ها
 60 بیمار در رده سنی 69-22 سال به طور تصادفی ساده انتخاب و به 3 گروه 20 نفره (گروه هوازی پیوسته، هوازی ناپیوسته و گروه کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل راه رفتن روی تردمیل (بر اساس توانایی بیمار) به طور پیوسته و ناپیوسته به مدت 30 دقیقه صبح و بعد از ظهر، با در نظر گرفتن میزان درک تلاش، به مدت 7 روز متوالی دوره موبیلیزاسیون انجام شد.گروه کنترل تا پایان پژوهش مداخله ای دریافت نکردند. نمونه خون صبح روز قبل و بعد از موبیلیزاسیون گرفته شد و میزانCD34,MNC و WBC  به صورت مطلق شمارش شد. تعداد روزهای بستری نیز بعد از ترخیص بیمار شمارش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون کای-اسکوار، تحلیل کوواریانس(آنکوا) و آزمون مقایسه چندگانه استفاده شد. میزان p کمتریا مساوی 05 / 0 معنی دار در نظر گرفته شد. (p≤0.05)
یافته ها
فعالیت هوازی پیوسته و ناپیوسته با شدت متوسط باعث افزایش تعداد سلول‌ها در مقایسه درون گروهی در هر سه گروه و کاهش تعداد روزهای بستری در گروه پیوسته می شود. در بررسی مقایسه فعالیت هوازی پیوسته و ناپیوسته، افزایش میزان سلول‌های  CD34 وMNC در گروه پیوسته به طورمعنی‌داری نسبت به گروه ناپیوسته بیشتر بود(این مورد را در مقاله ای به زبان انگلیسی که در رفرنس ها اشاره گردیده است، چاپ شده است.) ولی از نظر متغیر WBC بین گروه ها پیوسته و ناپیوسته اختلاف معناداری وجود نداشت. و هم چنین تعداد روزهای بستری در گروه پیوسته در مقایسه با گروه ناپیوسته کمتر بود. (p≤0.05) (p≤0.05)
نتیجه گیری
فعالیت ورزشی هوازی پیوسته و ناپیوسته با شدت متوسط، به طور معنی داری سبب افزایش سلول‌های  بنیادی خون‌ساز می شود و هم چنین تعداد روزهای بستری بیمار در بخش پیوند، در گروه پیوسته در مقایسه با گروه ناپیوسته کمتر بود. اگر چه این افزایش در میزان سلول ها و کاهش در تعداد روزهای بستری، در نتیجه ی تمرینات هوازی پیوسته بیش از تمرینات ناپیوسته بود. و به سبب نقش بالقوه این سلول ها در پیوندپذیری، احتمالا می تواند به پروسه پیوند کمک کند.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1401/1/19 | پذیرش: 1401/4/26

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb