XML English Abstract Print


دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، chouhdariarezoo@gmail.com
چکیده:   (618 مشاهده)
زمینه و هدف: مصرف اپیوم از علل عمده مسمومیت با سرب در ایران می باشد. این مطالعه به منظور بررسی سطح خونی سرب در مصرف کنندگان اپیوم خوراکی و استنشاقی انجام شده است. 
روش مطالعه: این مطالعه گذشته نگر طی یکسال 1396-1395،   برروی  200 فرد مصرف کننده اپیوم مراجعه کننده به مرکز مسمومیتهای بیمارستان لقمان حکیم انجام شده است.اطلاعات دموگرافیک بیماران، نوع مصرف اپیوم (خوراکی یا استنشاقی)، سطح خونی سرب و نتایج درمان ثبت و بررسی گردید. برای انجام آزمونهای تحلیلی آماری از   independent t-testو one way   ANOVA و correlation coefficient با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 18 بهره بردیم.
یافته ها: در این مطالعه 97% مراجعه کنندگان مصرف کننده نوع خوراکی اپیوم بودند. میانگین (انحرا ف معیار) سطح خونی سرب در مصرف کنندگان اپیوم خوراکی ( 29/34) ppm  86/108و در مصرف کنندگان نوع استنشاقی (44/11)ppm 33/107 گزارش گردید. بین سطح خونی سرب و سن بیماران همبستگی خطی معنادار وجود داشت( 2/0 P= 002/0 .( r= بین جنسیت ، روش استفاده اپیوم ، پیامد بیمار و سطح سرمی سرب اختلاف معنادار آماری مشاهده نشد(

نتیجه گیری: با توجه به نتایج  این مطالعه که میانگین سطح خونی سرب در مصرف کنندگان تریاک استنشاقی  و خوراکی به هم نزدیک می باشد، همچنین درک اذهان عمومی مبنی بر عدم خطر مصرف استنشاقی اپیوم، پیشنهاد میشود برنامه هایی جهت افزایش آگاهی مردم از مضرات مصرف استنشاقی علاوه بر مصرف خوراکی، توسط متولیان و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی طرح ریزی شود. همچنین مطالعه با تعداد بیشتری بیمار مصرف کننده اپیوم استنشاقی انجام شود تا بتوان آزمون مناسب آماری جهت مقایسه سطح خونی سرب در دو گروه انجام داد. 
 

     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سم شناسی
دریافت: 1398/7/22 | پذیرش: 1399/7/28