XML English Abstract Print


، ddsmehdimohammadi@yahoo.com
چکیده:   (606 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن تغییررنگ در اثر استفاده محلول های ضد عفونی کننده، این تحقیق در خصوص تاثیر دو محلول ضد عفونی کننده Desomed و دکونکس +53 بر میزان تغییر رنگ راهنمای دندان Vitapan [SY1]  انجام گرفت .
مواد و روش ها: این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی روی 30 نمونه راهنمای رنگ دندان (A2) صورت گرفت. در گروه مورد، 10 نمونه در هریک از محلول ها غوطه ور شدند و 10 نمونه به عنوان شاهد در آب مقطر نگهدار[SY2] ی شد. فرایند انتخاب رنگ 3 بار در روز و 5 روز در هفته توسط پزشک انجام شد. نمونه ها برای اندازه گیری رنگ آماده شد. سپس شاخص با دستگاه اسپکتوفتومتر vident اندازه گیری و با آزمون کرسکال وایلس و من- یو- ویتنی شاخص های l,a,b اندازه گیری و ΔE آنها تعیین شدند.
یافته ها: میزان تغییر شاخص های رنگ نشان داد که میزان EΔ ضدعفونی با دکونکس 53+ برابر با 55/0 ±23/1 و ضدعفونی با دزومد برابر با 3/1± 69/3 بود که میزان EΔ  دزومد 2 برابر دکونکس 53+ بود و آزمون نشان داد تغییر رنگ ناشی از دزومد نسبت به دکونکس بیشتر بوده که به لحاظ آماری معنادار بود (001/0 >p).
نتیجه گیری[SY3] : به نظر می رسد که محلول ضدعفونی کننده دزومد تغییر رنگ بیشتری نسبت به دکونکس 53+ ایجاد می کند.

 [SY1]نام راهنمای دندان را مشخص نمایید
 [SY2]  گروه های مورد معرفی نشدند
 [SY3]جمله بندی اصلاح شود
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1398/8/6 | پذیرش: 1398/10/30

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb