XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، fakhroddin72@gmail.com
چکیده:   (391 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: بقایای اسکلتی نقش بسیار مهمی  درمطالعات و تحقیقات پزشکی قانونی و انسان شناسی برای تعیین جنسیت و سن افراد دارند. استخوان مندیبل بزرگترین و قوی ترین استخوان جمجمه است که پس از مرگ تقریبا سالم باقی می ماند. باتوجه به متفاوت بودن اندازه و شکل مندیبل در زنان و مردان از خصیوصیات مورفومتریک این استخوان برای تعیین جنسیت استفاده می کنند. هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای مورفومتریک مندیبل در جمعیت شهر تهران در سال 98 است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 100 تصویر ارتوپانوموگرافی فک و صورت (50 مرد و 50 زن) برای اندازه گیری سه پارامتر طول و عرض شاخ مندیبل و طول تنه آن استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار IBM SPSS 25.0  و آزمون آماری من_ویتنی با سطح معنی داری (P <0.05) تجزیه تحلیل شدند.
نتایج: طول راموس مندیبل در مردان و  زنان به ترتیب4/4  ±67 و 3/5 ± 74 میلی متر بود که اختلاف معنی داری را نشان می دهد (P <0.05) و نیز طول راموس در مردان در دو طرف راست و چپ بیشتر از زنان بود و اندازه ها در سمت چپ بیشتر از سمت راست بود. اختلاف معنی داری بین اندازه عرض راموس و طول تنه مندیبل در بین زنان و مردان مشاهده نشد (P <0.4).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که اندازه راموس مندیبل، می تواند شاخصی مهم برای تعیین جنسیت در پزشکی قانونی و آنتروپولوژی باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیولوژی تولید مثل)
دریافت: 1398/8/10 | پذیرش: 1399/7/2

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb