Ethics code: IR.IAU.KHUISF.REC.1397.233

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ، f_taghian@yahoo.com
چکیده:   (177 مشاهده)
هدف مقایسه اثرات 8 هفته تمرین اینتروال شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) بر میزان بیان ژن های HIF-1α (Hypoxia-inducible factor) و FSP27 (Fat specific protein 27) در بافت چربی موشهای صحرایی نر دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: 40 موش نر ویستار در سن 5 هفتگی و با وزن 6/24±4/155 گرم به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه کنترل، HIIT و LIET که به مدت 16 هفته غذای پر چرب مصرف کردند و گروه شم در این مدت از غذای استاندارد استفاده کرد. تمرینات گروه HIIT با پروتکل تمرینی شامل وهله های شدید و گروهLIET کم شدت اجرا شد بود. در پایان، میزان بیان ژن HIF-1α و FSP27 بافت چربی جدا شده از موش ها به روش Real-time pcr اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون کروسکال والیس انجام شد و سطح معنی داری. 05/0 p<در نظر گرفته شد. یافته ها: بین گروه‌های تحقیق تفاوت معنی‌داری در میزان بیان HIF-1α و FSP27 وجود داشت(001/0P=) .کاهش معنی-داری در میزان بیان ژن HIF-1α در گروه HIIT (003/0P=) و گروه LIET (001/0P=) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. نتایج همچنین تفاوت‌های معنی‌داری در میزان بیان FSP27 بین گروه کنترل و گروه HIIT (016/0P=) و LIET (042/0P=) نشان داد. نتیجه گیری: : تمرینات با شدت زیاد و تمرینات استقامتی کم شدت با تنظیم کاهشی بیان ژن HIF-1α در بافت چربی و تاثیر احتمالی آن برکاهش بیان FSP27 در این بافت، بر متابولیسم چربی و بطور مشخص آدیپوسیت اثر گذاشته است.
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی )
دریافت: 1400/11/16 | پذیرش: 1401/3/30

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | Research in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb